Craft begins where the message ends

Jackowski: Rzemieślnictwo zaczyna się tam, gdzie kończy się przekaz

author: Monika Pisarczyk

I use classics as a product, shaping its meaning, adding contexts, dipping into popartic aura. Although I sculpt in marble, the essence is not a matter of extracting them from a particular material. Only the viewer unable to reflect more deeply will stop on the technical issues of work.

Korzystam z klasyki jak z produktu, kształtując jego sens, dodając konteksty, maczając w popartowskich klimatach. Mimo że wykonuję te prace z marmuru, meritum nie stanowi kwestia wydobycia ich z konkretnego materiału. Tylko widz niezdolny do głębszej refleksji zatrzyma się na kwestiach technicznych pracy.